BotaDerma

BODD : Botanical Dermatology Database

Electronic textbook of dermatology

DermNet NZ : New Zealand botanical dermatology database

Canadian toxic plants database